• Agency, uw vertrouwde partner om uw website te bouwen
Meer zoekopties
Meer zoekopties
We hebben gevonden 0 resultaten. Bekijk resultaten
Uw zoekresultaten

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Inleiding
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle contracten gesloten tussen DEMO AGENCY en haar klanten, die bijgevolg erkennen dat ze deze hebben gelezen en zonder voorbehoud hebben aanvaard. Ze prevaleren boven alle andere algemene voorwaarden die voorkomen op brieven, vouchers of documenten van klanten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door DEMO AGENCY. Tijdens de onderhandelingen tussen de partijen worden de uitgewisselde documenten niet gedefinieerd als contractuele documenten als zodanig. De enige opdracht is daarom dit contract, goedgekeurd en ondertekend door de contractpartijen. Mondelinge toezeggingen van onze afgevaardigden zijn alleen bindend na schriftelijke bevestiging, naar behoren ondertekend door de dienstverlener. De diensten worden geleverd door de leden van het team en gedetailleerd in het contractvoorstel. De Serviceprovider kan deze voorwaarden indien nodig wijzigen, bijwerken of corrigeren om rekening te houden met wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële en / of technische wijzigingen.

Artikel 2: Termijnen
De duur van het project en de tussenkomst van de Dienstverlener voor de Klant worden vermeld in het contractvoorstel. De termijnen zijn louter informatief. Een vertraging in de overeengekomen termijnen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Elke wijziging van het onderhanden werk moet het voorwerp zijn van een uitdrukkelijk verzoek van de klant. De Klant aanvaardt dat elk nieuw verzoek kan leiden tot aanpassing van de termijnen en / of de prijs van de dienst. Partijen zullen onderscheid maken tussen aanpassingen en aanvullingen.

Artikel 3: Servicevoorwaarden
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de serviceprovider te voorzien van de informatie, software en hardware die nodig is voor hun tussenkomst. In het geval van diensten aan de Klant loopt het uurtarief van de Dienstverlener vanaf de zetel van de Dienstverlener tot aan de zetel van de Dienstverlener.

Artikel 4: Financiële voorwaarden
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
De prijs en de betalingsvoorwaarden staan ​​in het contract. De Dienstverlener is van mening dat een geldige bestelling alleen door de klant is ondertekend, vergezeld van de betaling van de gekozen formule. De prijzen van de diensten worden bepaald en de gebruiker kan geen aanspraak maken op enige volledige of gedeeltelijke terugbetaling indien hij zijn diensten opzegt vóór de verlopen termijn, welke termijn wordt bepaald volgens de gekozen formule. De gebruiker accepteert uitdrukkelijk dat zodra zijn bestelling is geplaatst en betaald, hij afstand doet van elk herroepingsrecht en de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van deze bestelling.

Artikel 5: Verplichtingen en verantwoordelijkheden van DEMO AGENCY
DEMO AGENCY verbindt zich ertoe alle zorg en toewijding te nemen die nodig is om een ​​kwaliteitsdienst te verlenen in overeenstemming met de gebruiken van het beroep en de stand van de techniek. DEMO AGENCY is alleen aansprakelijk voor een middelenverbintenis.
DEMO AGENCY kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de uitvoering van het contract, of enige verplichting die op DEMO AGENCY rust, wordt verhinderd, beperkt of verstoord als gevolg van brand, explosie, falen van de transmissienetwerken, instorting accommodatiefaciliteiten, epidemie, aardbeving, overstroming, black-out, oorlog, embargo, wet, bevel, verzoek of vereiste van een regering, staking, boycot, intrekking van toestemming van de communicatie-exploitant, intrekking toestemming van de gastheer of andere omstandigheid buiten de redelijke controle van DEMO AGENCY (“Overmacht”). DEMO AGENCY, behoudens onmiddellijke kennisgeving aan de Klant, moet worden vrijgesteld van de nakoming van zijn verplichtingen binnen de grenzen van deze belemmering, beperking of overlast, en de Klant zal eveneens worden vrijgesteld van de nakoming van zijn verplichtingen voor zover de verplichtingen van deze partij betrekking hebben op de aldus verhinderde, beperkte of verstoorde prestatie, op voorwaarde dat de getroffen partij al het mogelijke doet om dergelijke oorzaken van niet-uitvoering te voorkomen of te verhelpen en dat beide partijen doorgaan met stiptheid zodra dergelijke oorzaken zijn opgehouden of verholpen. De partij die wordt getroffen door een overmachtsituatie moet de andere partij regelmatig per e-mail op de hoogte houden van de prognose voor het verwijderen of herstellen van deze overmachtsituatie. Indien de gevolgen van een overmachtsituatie langer dan 30 dagen zouden aanhouden, kan de overeenkomst vanaf de melding van de overmachtsituatie aan de wederpartij automatisch worden beëindigd op verzoek van één of de wederpartij, zonder recht op schadevergoeding aan beide zijden.
De reparaties die DEMO AGENCY verschuldigd is in het geval van een storing van de Dienst die het gevolg zou zijn van een tegen haar vastgestelde fout, zullen overeenkomen met de directe, persoonlijke en bepaalde schade die verband houdt met de betreffende storing, met de uitdrukkelijke uitsluiting van enige indirecte schade zoals, in het bijzonder , commerciële vooroordelen, verlies van bestelling, schade aan het merkimago, commerciële verstoringen, winstderving of klanten.
In ieder geval zal het bedrag van de schadevergoeding die aan DEMO AGENCY in rekening zou kunnen worden gebracht, indien haar verantwoordelijkheid was aangegaan, beperkt zijn tot het bedrag van de bedragen die de klant daadwerkelijk aan DEMO AGENCY heeft betaald voor de beoordelingsperiode of gefactureerd aan Klant door DEMO AGENCY of voor het bedrag van de bedragen die overeenstemmen met de prijs van de dienst, voor het deel van de Dienst waarvoor DEMO AGENCY verantwoordelijk is gehouden. Het lagere bedrag van deze bedragen zal in aanmerking worden genomen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 15 van dit contract.

Artikel 6: Intellectuele eigendommen
DEMO AGENCY heeft de enige rechten, eigendomsrechten en belangen, inclusief alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de technologie, inhoud en service van DEMO AGENCY, evenals suggesties, ideeën, verzoeken om verbetering, feedback, aanbevelingen of andere informatie verstrekt door de Klant of een andere partij met betrekking tot de Service. Dit contract verleent de klant geen eigendomsrecht met betrekking tot de dienst, de technologie van DEMO AGENCY of de intellectuele eigendomsrechten van DEMO AGENCY. De DEMO AGENCY-naam, het DEMO AGENCY-logo en de productnamen die aan de Service zijn gekoppeld, zijn handelsmerken van DEMO AGENCY of derden en er worden geen rechten of licenties verleend voor het gebruik ervan.

Artikel 7: Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever
De Klant verbindt zich ertoe de macht, het gezag en de capaciteit te hebben die nodig zijn voor het sluiten en uitvoeren van de hierin voorziene verplichtingen. De Klant verbindt zich ertoe zijn exacte contactgegevens en bankgegevens aan DEMO AGENCY mee te delen. Alleen de Klant draagt ​​de gevolgen van een storing in de service na gebruik, door de personeelsleden of door een persoon aan wie de Klant zijn (of zijn) wachtwoord (en) heeft verstrekt. Evenzo draagt ​​alleen de Klant de gevolgen van het verlies van de bovengenoemde wachtwoord (en). De klant verbindt zich ertoe de Serviceprovider eerlijke, oprechte en actuele informatie te verstrekken voor alle informatie die nodig is voor de uitvoering van zijn diensten. De klant heeft de plicht om deze informatie indien nodig bij te werken.
De klant is volledig verantwoordelijk voor de teksten, video- en audiomaterialen, afbeeldingen, foto’s of ander materiaal of inhoud die hij plaatst of deelt via onze applicaties. Hij moet verantwoordelijk omgaan met de tools. In het bijzonder zal het geen inhoud publiceren die in strijd is met de wetten of rechten van derden of die discriminerende, beledigende, obscene of lasterlijke handelingen of verklaringen bevat of die derden kan beledigen vanwege nationaliteit, etniciteit, geslacht , seksuele geaardheid, religie, overtuiging of handicap.
De klant weet dat we geen controle hebben over alle inhoud die wordt gegenereerd of gedeeld in onze applicaties en dat we daartoe niet verplicht zijn. We behouden ons echter het recht voor om deze inhoud te beheren en om inhoud die wij onaanvaardbaar achten te wijzigen, verwijderen of verplaatsen zonder voorafgaande kennisgeving. De meningen die via onze applicaties worden uitgedrukt, zijn niet die van DEMO AGENCY, onze dochterondernemingen, onze licentiegevers of onze partners. Als de klant een inbreuk op enige inhoud in deze speciale voorwaarden constateert, moet hij dit aan ons melden.

Artikel 8: Technische ondersteuning
Om naar behoren in aanmerking te worden genomen door DEMO AGENCY, wordt de klant ervan op de hoogte gebracht dat elk verzoek om assistentie van zijn kant per e-mail moet worden gedaan op het adres [email protected].

Artikel 9: Prijzen
De bestelde diensten of diensten worden vermeld op het bestelformulier; ze worden geacht exclusief belastingen te zijn tenzij anders aangegeven en zijn betaalbaar in euro.
DEMO AGENCY behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, onder voorbehoud van de klant op de hoogte via e-mail of een online waarschuwing op de site een maand van tevoren als de nieuwe tariefvrije prijzen minder gunstig zijn voor Klant. In dit geval heeft de klant uit deze informatie een periode van één maand om dit contract zonder boetes te beëindigen. Anders wordt de Klant geacht de nieuwe tarieven te hebben aanvaard. De prijswijzigingen zijn van toepassing op alle contracten en in het bijzonder op de lopende contracten.
DEMO AGENCY behoudt zich het recht voor om elke nieuwe belasting of een verhoging van het tarief van de bestaande belastingen onverwijld door te geven.
De diensten van DEMO AGENCY zijn betaalbaar op bestelling. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle bedragen die verschuldigd zijn onder het DEMO AGENCY-servicecontract. Met uitdrukkelijke instemming en tenzij uitstel tijdig aangevraagd en verleend door DEMO AGENCY op een specifieke en schriftelijke manier, zal de volledige of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van enig bedrag verschuldigd onder het contract automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving:
• de onmiddellijke betaling van alle bedragen die de Klant op grond van het contract verschuldigd is, ongeacht de verstrekte betalingswijze;
• de opschorting van alle lopende diensten, van welke aard ook, onverminderd DEMO AGENCY om gebruik te maken van het recht om de overeenkomst te ontbinden;
• de onmogelijkheid om u te abonneren op nieuwe diensten of deze te verlengen;
• de toepassing van rente tot de dag van feitelijke betaling tegen een tarief dat gelijk is aan anderhalf keer het wettelijk geldende rentetarief
• België evenals een forfaitaire vergoeding van 15%.
Elk meningsverschil over de facturering en de aard van de diensten moet binnen een maand na uitgifte van het bestelformulier per e-mail kenbaar worden gemaakt aan [email protected].
Indien DEMO AGENCY kosten maakt, zal deze de klant informeren en de bewijsstukken en de bijbehorende factuur meedelen. De Klant dient dan het verschuldigde bedrag in euro te betalen.

Artikel 10: Betaling
De dienst waarop de Klant geabonneerd is, wordt uitgevoerd vanaf de startdatum vermeld in het contract voor de verkoop van de dienst, tenzij speciale vermelding door DEMO AGENCY wordt gemaakt.
Voor elke uitwisseling van informatie per e-mail zullen de datum en tijd van de DEMO AGENCY-server tussen de partijen prevaleren. Deze informatie zal DEMO AGENCY gedurende de gehele contractuele relatie bewaren.

Artikel 11: Contractsduur en opzegging
De duur van de dienst is die voorzien bij de ondertekening van het contract.
Elke partij kan de overeenkomst automatisch ontbinden zonder vergoeding indien de overmacht langer dan dertig dagen duurt.
In alle andere gevallen van niet-nakoming door een van de partijen bij een of andere van zijn verplichtingen uit hoofde van het contract, niet hersteld binnen 30 dagen na een e-mail verzonden door de kennisgevende klager Bij de betrokken inbreuken of elke andere vorm van authentieke kennisgeving die door genoemde partij is verzonden, wordt het contract automatisch beëindigd, onverminderd eventuele schade en rente die van de in gebreke gebleven partij kunnen worden geëist.
De datum van kennisgeving van de brief met de betrokken inbreuken is de datum van het poststempel, wanneer de brief voor het eerst wordt aangeboden.
In geval van faillissement, samenstelling, gerechtelijke liquidatie of / en elke soortgelijke procedure die in het bijzonder een betalingsstoring en kredietverstoring aan de zijde van de klant vaststelt, wordt dit contract automatisch van rechtswege beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding verschuldigd door de partij die opzegt.

Artikel 12: Bedrijfsvoorwaarden
De Klant erkent hierbij dat fluctuaties in bandbreedte en de grillen van de toegangsprovider en / of de host, indien aanwezig, elementen zijn die discontinuïteit kunnen veroorzaken in de diensten aangeboden door DEMO AGENCY, en extern zijn technische middelen.
Bovendien wordt de service door DEMO AGENCY beperkt, beperkt of automatisch opgeschort:
• indien blijkt dat de Klant de hem aangeboden diensten gebruikt voor welke activiteit dan ook die niet aan deze algemene voorwaarden voldoet;
• als DEMO AGENCY een kennisgeving hierover ontvangt, die wordt gemeld door een bevoegde, administratieve, arbitraire of gerechtelijke autoriteit, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, of door een derde partij.

Artikel 13: Serviceniveau
DEMO AGENCY verbindt zich ertoe al het nodige te doen om een ​​kwaliteitsdienst te verlenen in overeenstemming met de gebruiken en de stand van de techniek. Het beantwoordt alleen aan een middelenverbintenis.
DEMO AGENCY verbindt zich ertoe:
• Reageer snel bij een incident.
• Handhaaf het beste kwaliteitsniveau van zijn gereedschappen.

Artikel 14: tolerantie
Het feit dat DEMO AGENCY op geen enkel moment gebruik maakt van een van deze algemene voorwaarden en / of een andere partij tolereert in een van de verplichtingen waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, kan niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand door DEMO AGENCY om later op een van deze voorwaarden te kunnen profiteren.

Artikel 15: Wijziging
De algemene en specifieke voorwaarden online prevaleren boven de gedrukte algemene en specifieke voorwaarden. De partijen komen overeen dat DEMO AGENCY haar service van rechtswege kan wijzigen zonder enige andere formaliteit dan om de klant hiervan op de hoogte te stellen via een online waarschuwing en / of om haar wijzigingen in de algemene voorwaarden online door te voeren.

Artikel 16: Algemene bepalingen
De nietigheid van een van de clausules van het contract voor het verlenen van diensten onderschreven door DEMO AGENCY, in het bijzonder in toepassing van een wet, van een verordening of na een beslissing van een bevoegde jurisdictie die definitief is geworden. zal de andere clausules van het servicecontract, die hun volledige werking en reikwijdte behouden, niet ongeldig maken. In dit geval zullen de partijen de geannuleerde bepaling zoveel mogelijk vervangen door een geldige bepaling die overeenkomt met de geest en het onderwerp van de contractvoorwaarden.
De titels van de artikelen van de Algemene Servicevoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld om verwijzingen te vergemakkelijken en hebben op zichzelf geen contractuele waarde of bijzondere betekenis.
Deze overeenkomst is intuïtu tot stand gekomen. Het kan niet geheel of gedeeltelijk worden overgedragen tegen een vergoeding of gratis door de Klant zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Provider.
De data vermeld in het contractvoorstel kunnen veranderen afhankelijk van technische beperkingen en elementen buiten de controle van de partijen en zijn slechts indicatief tenzij uitdrukkelijk bepaald. In het geval dat de Klant de Provider te laat voorziet van de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het project, behoudt De Provider zich het recht voor om het uitvoeringsschema te wijzigen en de Klant hierover te informeren.
Door dit contract, geen indicatie, kan geen enkel document verplichtingen scheppen indien het niet het onderwerp is van een door beide partijen ondertekende wijziging.
De Serviceprovider kan verwijzen naar de promotie van zijn activiteit, in de naam en in het werk dat aan de Klant wordt geleverd.
Op verzoek van de opdrachtgever kan tussen partijen een geheimhoudingsverklaring worden gesloten.

Artikel 17: Toekenning van bevoegdheid
In het geval van een geschil met een klant die niet als een consument wordt beschouwd in de zin van de consumentenwet, wordt de uitdrukkelijke bevoegdheid toegewezen aan de handelsrechtbank van Luik (België), niettegenstaande het aantal verweerders of verzoeken om garantie, ook voor noodmaatregelen conservatoria in kort geding of op verzoek.

Artikel 18: Toepasselijk recht
Dit contract is onderworpen aan het Belgische recht. Dit geldt zowel voor de materiële regels als voor de formele regels, met uitsluiting van enerzijds de conflictregels waarin het Belgisch recht voorziet, en anderzijds de bepalingen van het Belgisch recht die in strijd met deze overeenkomst. Elke juridische actie voor het niet nakomen door de Dienstverlener van zijn leveringsverplichting, met inbegrip van klachten over niet-naleving of verborgen gebreken, zal verjaard zijn 6 maanden na de leveringsdatum en uiterlijk binnen 6 maanden na verzending door de klant van een brief waarin de aanbieder wordt ondervraagd. In het geval van een actie op basis van latente defecten, loopt de verjaringstermijn van 6 maanden vanaf de ontdekking van het defect.

Vergelijk aanbiedingen